نسترن چینی ایران ,ظروف چینی هتلی, ظروف چینی خانگی ,ظروف چینی دکوری, ظروف چینی رستورانی سرویس های کودک | نسترن چینی ایران

توضیحـات :


سرویس های کودک (5 پارچه) شامل :

      – 1 عدد بشقاب تخت 20cm

      – 1 عدد بشقاب گود  20cm

      – 1 عدد کاسه رز       14cm

      – 1 عدد فنجان رز

     – 1 عدد نعلبکی رز