نسترن چینی ایران ,ظروف چینی هتلی, ظروف چینی خانگی ,ظروف چینی دکوری, ظروف چینی رستورانی مجموعه کادویی (طرح ایماری) | نسترن چینی ایران

سرویس 2 پارچه ایماری


سرویس 2 پارچه (قاب و قدح) – طرح ایماری


شامل:

1 عدد بشقاب تخت  30cm

1 عدد کاسه  24cm

سرویس 9 پارچه ایماری


سرویس 9 پارچه طرح ایماری


شامل:

1 عدد بشقاب تخت  27cm

6 عدد پیشدستی تخت  20cm

2 عدد نمکدان

سرویس 2+14 پارچه ایماری


سرویس 2+14 پارچه طرح ایماری


شامل:

1 عدد بشقاب تخت  30cm

1 عدد کاسه  24cm

6 عدد پیشدستی  20cm

6 عدد کاسه  14cm

2 عدد نمکدان